R/C Soaring Home Page

Winter League 5

Ian Davis launching the Acacia 3 of Ian Mason. MH30 section...

Ian Davis launching the Acacia 3 of Ian Mason. MH30 section...